Informatieveiligheid

Privacyverklaring

Het Provinciaal CLB verwerkt krachtens wettelijke bepalingen en omwille van organisatorische redenen bepaalde persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders/opvoedingsverantwoordelijken.  De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds conform de vigerende regelgeving.  In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.

Waarom wij gegevens van jou verwerken?

Het provinciaal CLB verwerkt persoonsgegevens vanuit een aantal wettelijke verplichtingen.  Voorbeelden: we hebben jouw gegevens nodig om jou te kunnen begeleiden en opvolgen.  Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar de overheid.

Het CLB verwerkt persoonsgegevens binnen de volgende decretale kernactiviteiten

 • Signaalfunctie
 • Consultatieve leerlingenbegeleiding
 • Onthaal
 • Vraagverheldering
 • Handelingsgerichte diagnostiek
 • Handelingsgericht advies
 • Begeleiding
 • Draaischijffunctie
 • Registratie en doorgeven van een aantal decretaal bepaalde gegevens aan de overheid

Welke gegevens verwerken wij van jou?

Wij verwerken diverse soorten persoonsgegevens.  Bepaalde persoonsgegevens verkregen we rechtstreeks van jou of je ouders/opvoedingsverantwoordelijke, andere via de overheid of de school.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (o.a. naam, adres, ….)
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum en –plaats
 • Gezinssamenstelling
 • Schoolloopbaan
 • Begeleidingstrajecten
 • Gezondheidsgegevens
 • Problematische afwezigheden
 • Orde- en tuchtmaatregelen

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Bij het verwerken van persoonsgegevens gaan wij altijd uit van de wettelijke basisprincipes.  We verwerken persoonsgegevens enkel om onze doelen te bereiken en doen dit steeds op rechtmatige en transparante basis.

We verzamelen enkel die persoonsgegevens die nodig zijn in kader van onze decretale opdrachten.  Dit betekent ook dat wij jouw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in dit privacyreglement noemen.  We respecteren de bewaartermijnen en bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig.  We doen maximale inspanning om de juistheid te garanderen en de vertrouwelijkheid en integriteit te beschermen door het nemen van passende organisatorische en technische maatregelen.

Bij de uitvoering van onze opdrachten, doen wij soms beroep op derden, bv leveranciers van softwaresystemen, beveiligingssystemen, ….

Het CLB draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en sluit met hen verwerkersovereenkomsten en vertrouwelijkheidsverklaring af.

Het CLB respecteert uw privacy en zal nooit uw persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden.

Vanuit bepaalde wettelijke verplichtingen zijn wij genoodzaakt om persoonsgegevens door te geven aan bepaalde instanties, waaronder

 • Overheidsdiensten, zoals o.a. Departement Onderwijs
 • School, enkel met uw medeweten en rekening houdende met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Netwerkpartners i.k.v. begeleiding enkel met uw medeweten

Rechten ikv privacywetgeving

Je kan betreffende de verwerking van persoonsgegevens een aantal rechten uitoefenen.

Zo kan je een verzoek indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. 
Daarnaast kan je ook een verzoek indienen om persoonsgegevens te verbeteren (onjuiste gegevens aan te vullen).
We zullen steeds jouw verzoek onderzoeken.  Het zal niet altijd mogelijk zijn hierop in te gaan.  Als je ons verzoekt om jouw gegevens te wissen, zullen wij nagaan of dit mogelijk is.  Bij deze afweging houden wij ons aan de wettelijke verplichtingen.

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw toestemming, heb je steeds het recht deze toestemming in te trekken.

De directeur is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Voor het uitoefenen van je rechten ka je steeds terecht bij de betrokken CLB-medewerker of bij de directeur van het centrum.

We zullen je steeds duidelijk schriftelijk informeren, uiterlijk binnen tien werkdagen na het verzoek om inzage, rekening houdend met de geldende regelgeving.  Afhankelijk van de complexiteit kan de termijn van antwoorden verlengd worden, maar ook hierover zullen we je informeren.

Indien je het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.